Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? lokalu mieszkalnego nr 1, po??o??onego w Lesznie przy pl.Jana Metziga 23 wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku i prawie w??asno??ci u??amkowej cz???ci gruntu.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, pl. Jana Metziga nr 23, lokal mieszkalny nr 1.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest udział w częściach wspólnych elementów budynku i prawie własności ułamkowej części gruntu wynoszący 6956/16459 części w działce nr 273 na arkuszu mapy 47 o powierzchni 0,0168 ha, księga wieczysta nr PO1L/00023015/5.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 66,09 m2 oraz dwa pomieszczenia gospodarcze w budynku usytuowanym w głębi posesji o łącznej powierzchni 3,47 m2. Nieruchomość lokalowa usytuowana jest na parterze w budynku 3-kondygnacyjnym wybudowanym w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną. Ogrzewanie piecowe.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 124MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.

Lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia jest wynajmowany. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego.
Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal socjalny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu socjalnego. Do tego czasu warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Jana Metziga 23 (opłata składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego).

5. Termin i miejsce przetargu: 11 września 2014 r., godz. 10:00 sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi: 120.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium:  23.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 4 września 2014 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy poprzednich przetargów: 27.05.2014r., 17.07.2014r. 
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu z Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie, ul.Jana Dekana 10, tel. 65/ 526 86 30


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2014-06-13 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.