Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny ograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci, przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli i u??ytkownik??w wieczystych nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Lipowa 32

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: obręb: Leszno, dz. 12/15, ark. mapy 62, pow. 0.0178 m2, KW nr PO1L/00000116/6, własność – Skarb Państwa.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Na terenie nieruchomości znajdują się dwa tymczasowe obiekty budowlane- typu garaż. Niezwiązane trwale z gruntem. Usunięcie bądź rozebranie należeć będzie do nabywcy nieruchomości gruntowej. Nieruchomość porośnięta częściowo drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/446/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009r., dz. 12/15, oznaczona jest symbolem 3MN/MW/U i przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i usługi. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych stanowiących działki nr: 11/1, 12/7, 12/16,12/2 na ark. m. 62.

W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez:

1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 23 czerwca 2014r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 17 (I piętro).

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać:
a. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b. datę sporządzenia zgłoszenia,
c. dowód potwierdzający, iż oferent jest właścicielem nieruchomości przyległej (akt notarialny, odpis księgi wieczystej),
d. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Warunki przetargu dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 17, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-12. www. bip.leszno.pl/dokumenty/34
e. kopię dowodu wpłaty wadium.

2) wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 23 czerwca 2014 r.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Leszna w dniu 24 czerwca 2014r.

5. Termin i miejsce przetargu:  27 czerwiec 2014 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza netto:  20.943,00 zł plus podatek VAT od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu (wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, obecnie podatek VAT wynosi 23%).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Zdjęcia dołączone:

 


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.