Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul.S??owia??skiej nr 17.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Słowiańska nr 17.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 294, ark. m. 47 o pow. 0,0247 ha – KW nr PO1L/00030517/6.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie zwartej pełniącym funkcję obiektu mieszkalno-usługowego w skład którego wchodzi 5 lokali usługowych oraz lokal mieszkalny o p.u. 60,60 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 293,32 m2.
Budynek bez podpiwniczenia o zróżnicowanej wysokości, w rzucie poziomym w kształcie litery L, narożny, usytuowany od strony ul.Słowiańskiej i częściowo od Placu Metziga piętrowy z poddaszem, na przedłużeniu wzdłuż Placu Metziga parterowy bez poddasza, pobudowany metodą tradycyjną. Uzbrojenie w sieci: gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Stan techniczny średni.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonym symbolem 121MW/U w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.

Lokale usługowe oraz lokal mieszkalny znajdujące się w budynku na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego i w przypadku wypowiedzenia umów najmu przejmuje realizację ewentualnych roszczeń byłych najemców o zwrot ulepszeń jako strona wynajmująca (art.676 kc).
Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal zamienny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego. Do tego czasu warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione (umowy najmu lokali stanowią załącznik do regulaminu przetargu).

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość (poprzez remont, modernizację) w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 18 lipca 2014 r., godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 1.504.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: 300.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 11 lipca 2014 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.

Budynek można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu z Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie, ul.Jana Dekana 10, tel. 65/ 526 86 30


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.