Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? lokalu mieszkalnego nr 4, po??o??onego w Lesznie przy ul.S??owia??skiej 47 wraz z oddaniem w u??ytkowanie wieczyste gruntu w udziale 5180/35400 cz???ci.


1. Lokalizacja: Leszno, ul. Słowiańska 47, lokal mieszkalny nr 4.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu sprzedawany jest udział wynoszący 5180/35400 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 5180/35400 części w działce nr 140 na arkuszu mapy 47 o powierzchni 0,0309 ha, księga wieczysta nr PO1L/00021627/4.

3. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51,80 m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc oraz pomieszczenie piwniczne. Lokal zlokalizowany jest na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 113MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.

Lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia jest wynajmowany. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego.
Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal zamienny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego lub socjalnego. Do tego czasu warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione.

Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 47 (opłata składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego) oraz do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu. Opłaty roczne w wys. 1% ceny gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok na konto Urzędu Miasta Leszna. Zgodnie z art.73 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stawka opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego gruntu może zostać zmieniona w trybie wypowiedzenia w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości lokalowej.

5. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.Słowiańskiej 47”  do dnia 13 maja 2014 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5) dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem planowanej modernizacji lokalu,
6) kopię dowodu wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych elementów budynku wynosi:  60.710,00 zł
w tym cena ułamkowej części gruntu w udziale 5180/35400 stanowi 13,98% ceny lokalu.
Postąpienie: 610,00 zł.

Cena lokalu uzyskana w drodze przetargu plus I opłata z tytułu oddania gruntu w udziale 5180/35400 części w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT 23% podlega zapłacie przed aktem notarialnym.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie powiększona o kwotę 120.000,00 zł z tytułu zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy lokalu przez Miasto Leszno i podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: 12.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 13 maja 2014 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami (regulaminem) przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.

W sprawie oględzin mieszkania proszę o kontakt z Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych, ul.Jana Dekana 10, 65/ 526 86 30


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2014-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-17
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.