Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZYNY. Praca - stanowisko Stra??nik Miejski - Aplikant w Stra??y Miejskiej. Wa??ne do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00.

Numer dokumentu: 2/2014
Rok: 2014

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT

1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)wykształcenie średnie lub wyższe,
e)ukończone 21 lat,
f)nienaganna opinia,
g)uregulowany stosunek do służby wojskowej,
h)prawo jazdy kategorii B,
i)nienaganny stan zdrowia oraz sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
j)stałe zamieszkiwanie na terenie miasta Leszna.
2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a)sprawność pod względem fizycznym, tj. wpis w książeczce wojskowej kategoria „A”,
b)preferowany wiek do 30 lat,
c)znajomość topografii Leszna,
d)ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy,
e)licencja ochrony,
f)umiejętność obsługi komputera,
g)pożądane cechy osobowe: uczciwość, sumienność, odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność – także pisemna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.
3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za ochronę porządku publicznego na terenie miasta Leszna.
4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/ z opisem przebiegu kariery zawodowej,
d)kserokopia dowodu osobistego oraz kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
e)kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
f)oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g)kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, w tym prawa jazdy.
5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: służba patrolowa w terenie,
b)siedziba Straży Miejskiej: ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno,
c)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko aplikant,
d)wymiar czasu pracy: pełen etat w systemie zmianowym,
e)termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2014 r.
f)inne warunki: wybrany kandydat przed przyjęciem do pracy podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.
6.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub przesyłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – aplikant w Straży Miejskiej w terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach dalszych etapów rekrutacji, które przewiduje się w miesiącu maju br. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.Autor informacji: Paulina Szulczynska
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2014-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2014-04-11 wprowadzona przez: 57
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.