Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zapewnienie wypoczynku zimowego w Zakopanem z programem socjoterapeutycznym dla 40 dzieci w wieku gimnazjalnym .


BU.271.01.2014                                           Leszno, dnia 24 stycznia 2014 roku                                         
                                  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
 
Dot.: Dot.:Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zapewnienie wypoczynku zimowego w Zakopanem z programem socjoterapeutycznym dla 40 dzieci w wieku gimnazjalnym ".
 
 
1.        Zamawiający – Urząd Miasta Leszna, powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 – FIDES – TRAVEL Marek Piekarski
                        ul. Kuligowskiego 14, 85 – 792 Bydgoszcz
                             Cena ofertowa: 27.720,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 – BRATKA – TRAVEL Sp. z o.o.
                        ul. Kolista 26/33, 54 – 152 Wrocław
                              Cena ofertowa: 25.000,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 – Biuro Podróży „Robinson Bis”
                        ul. Mieszka I 30, 42 – 440 Ogrodzieniec
                        Cena ofertowa: 27.620,00 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ofertę uznano za odrzuconą.
Powodem wykluczenia jest nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty wykazu usług na potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 2 SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
Oferta Nr 4 – Biuro Turystyczne CZERWIŃSKI TRAVEL S.C.
                        ul. Biegańskiego 10/11, 80 – 807 Gdańsk
                        Cena ofertowa: 27.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  
Oferta Nr 5 - DLAKADR.PL Sp. z o.o.
                       ul. Nakielska3, 01 – 106 Warszawa
                       Cena ofertowa: 64.130,00 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ofertę uznano za odrzuconą.
Niniejszy Wykonawca w celu wykazania warunku wiedzy i doświadczenia posłużył się potencjałem podmiotu trzeciego (firma dlaKadr.pl Dorota Podymniak), przedkładając  wykaz usług, który nie potwierdzał wymaganego warunku, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 2 SIWZ. Ponadto Wykonawca nie załączył do oferty oświadczenia Pani Doroty Podymniak o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania a przedłożone przez Panią Dorotę Podymniak pisemne zobowiązania zostało sformułowane w sposób warunkowy. W związku z tym Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia oferty o wykaz usług na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przez ten podmiot, oświadczenie Pani Doroty Podymniak (załącznik nr 2 do SIWZ), pisemne zobowiązanie Pani Doroty Podymniak do oddania o dyspozycji swoich zasobów oraz poprawione oświadczenie o realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ).
Powodem wykluczenia niniejszego Wykonawcy jest niedostarczenie ww. dokumentów.
 
Oferta Nr 6 -  Sun & More Sp. z o.o.
                        ul. Rapackiego 8c, 71 – 467 Szczecin
                        Cena ofertowa: 28.760,00 zł brutto
 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ofertę uznano za odrzuconą.
Powodem wykluczenia jest nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł wraz z dowodem jej opłacenia.
 
Oferta Nr 7 - ZBUTA Sp. z o.o.
                        Aleja Wyzwolenia 9/2a, 58 – 300 Wałbrzych
                        Cena ofertowa: 29.960,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 8 - Agencja Turystyczna „OLA” S.C.
                        ul. Fojkisa 4a/4, 41 – 103 Siemianowice Śląskie
                       Cena ofertowa: 27.120,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 9 -  ANAS Sp. z o.o.
                        ul. Bernardyńska 12/10, 20 – 109 Lublin
                        Cena ofertowa: 26.800,00 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ofertę uznano za odrzuconą.
Powodem wykluczenia jest nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dowodu potwierdzającego opłacenie przedłożonej przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej o numerze 3361346135001126.
 
Oferta Nr 10 - Biuro Usługowo – Turystyczne „ATLANTIC”
                          Pl. Wolności 12, 35 – 073 Rzeszów
                          Cena ofertowa: 32.600,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 11 - Biuro Podróży „HES” mgr Krystyna Adamska
                          ul. Słowiańska 17, 64 – 100 Leszno
                          Cena ofertowa: 20.960,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 12 - „HARCTUR” Sp. z o.o.
                           ul. Karmelicka 43, 31 – 128 Kraków
                           Cena ofertowa: 26.800,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 13 -    Tour & Travel Poland s.c.
                      oś. Pardałówka 1/69, 34 – 500 Zakopane
                           Cena ofertowa: 20.500,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 14 - Biuro Podróży SMILE TRAVEL Łukasz Tomczak
                          ul. Gnieźnieńska 18, 62 – 270 Kłecko
                         Cena ofertowa: 22.800,00 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ofertę uznano za odrzuconą.
Powodem wykluczenia jest nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty wykazu usług na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 2 SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz dokumentu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Oferta Nr 15 - Biuro Podróży „KON TIKI” Łabaz i Grochantz sp.j.
                          ul. Kościuszki 34, 50 – 012 Wrocław
                          Cena ofertowa: 23.080,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.        W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Tour & Travel Poland s.c., oś. Pardałówka 1/69, 34 - 500 Zakopane, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała najniższą cenę. Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 

Autor informacji: Dorota Polaszek
Informację wprowadził: 67
Opublikowany dnia: 2014-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.