Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ??Przygotowanie i dostarczanie posi??k??w dla dzieci ze ??wietlic terapeutycznych w Lesznie".

Data publikacji: 02.12.2013
Termin sk??adania ofert: 22.11.2013

BU.271.04.2013                              Leszno, dnia 02 grudnia 2013 roku                                        
                                  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.:   Dot.:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci ze świetlic terapeutycznych w Lesznie".
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna, powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1 – „MILARCZYK” Miłosz Milarczyk
                         Gronówko 25, 64 – 111 Lipno
                         Cena ofertowa: 68.856,00 zł brutto
     Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WiP Katarzyna Patalas
                       ul. Geodetów 1, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 63.118,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 3 -   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LORD”                              Marta Wilińska
                        ul. Plater 48, 64 – 115 Święciechowa
                        Cena ofertowa: 57.078,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 4 -   CHEGARS S.C. Krystian Woźniak, Daniel Waleriański
                       ul. W. Witosa 1, 63 – 800 Gostyń
                       Cena ofertowa: 120.800,00 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ofertę uznano za odrzuconą.
Powodem wykluczenia jest nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dokumentów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
 
         Oferta Nr 5 –  WAYKIKI Waldemar Zawidzki
                                   ul. Narutowicza 119, 64 – 100 Leszno
                                   Cena ofertowa: 54.058,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
        Oferta Nr 6 –  Usługi Gastronomiczne Mariusz Szudra
                          ul. Starozamkowa 18, 64 – 100 Leszno
                          Cena ofertowa: 69.460,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
                     
2.   W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: WAYKIKI Waldemar Zawidzki, ul. Narutowicza 119, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała najniższą cenę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


Autor informacji: Dorota Polaszek
Informację wprowadził: 67
Opublikowany dnia: 2013-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.