Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko koordynatora projektu w Wydziale Promocji i Rozwoju. Wa??ne do dn. 09 grudnia br. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 15/2013
Rok: 2013

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

koordynator projektu
w Wydziale Promocji i Rozwoju

w związku z realizacją projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”

1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)nieposzlakowana opinia,
e)wykształcenie wyższe magisterskie,
f)znajomość przepisów samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych,
g)bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a)znajomość zagadnień związanych ze strategicznym rozwojem, znajomość marketingu, socjologii,
b)co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu podobnych czynności, doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych, projektów realizowanych w partnerstwie.

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za bieżącą realizację pracy biurowej - prowadzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadań informacyjnych i promocyjnych w projekcie. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w załączonym do ogłoszenia opisie stanowiska pracy.

4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnenie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,
d)kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
e)oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna – Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno,
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c)wymiar czasu pracy: pełen etat,
d)termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2014 r.,
e)okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2014 r. do końca lutego 2016 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – koordynator projektu w terminie do dnia 09 grudnia 2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Paulina Szulczynska
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2013-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-11-29 wprowadzona przez: 57
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.