Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStanowisko ds. administracji w Miejskim O??rodku Sportu i Rekreacji w Lesznie


Praca – stanowisko ds. administracji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie.
Ważne do dnia 6 grudnia 2013 r. do godz. 15.00
Numer dokumentu: 2/2013
Rok: 2013

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. administracji

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie,
f) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum 3 lata
doświadczenia zawodowego na podobnych stanowiskach,
f) znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz przepisów samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz korzystania z przepisów
b) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z przygotowywaniem projektów umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w załączonym do ogłoszenia opisie stanowiska pracy.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – jednostki organizacyjne w załącznikach do niniejszego ogłoszenia), oraz www.mosirleszno.pl
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony: www.bip.leszno.pl; www.mosirleszno.pl),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2014 r. lub luty 2014 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7
lub pocztą na adres MOSiR z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. administracji, w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie był wyższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl oraz www.mosirleszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOSiR.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.