Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg pisemny nieograniczony na wydzier??awienie terenu, po??o??onego w Lesznie przy ul. Nowy Rynek z przeznaczeniem pod prowadzenie targowiska ???cznie z terenem przy ul. Jana Kasprowicza pod prowadzenie targowiska przeznaczonego pod handel p??odami rolnymi.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno ul. Nowy Rynek; Jana Kasprowicza.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:
- ul. Nowy Rynek
część działki 215/1 arkusz mapy 47, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1L/00023018/6 o pow. ca 4673 m2 z przeznaczeniem pod prowadzenie targowiska,
- ul. Jana Kasprowicza (teren położony w Lesznie pod wiaduktem im. gen. Stefana Grota-Roweckiego) części działek 77; 78/1; 79/1 ark. m. 56 o łącznej pow. ca 930 m2 dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych są prowadzone księgi wieczyste KW nr 6327; KW 2177; KW 7859 z przeznaczeniem pod prowadzenie targowiska pod handel płodami rolnymi.

3. Opis nieruchomości: plac targowy przy ul. Nowy Rynek, ul. Jana Kasprowicza.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren przy ul. Nowy Rynek jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A i położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 158Pm/UMW/U i przeznaczony jest pod tereny placów miejskich z towarzyszącymi usługami. Na teren przy ul. Jana Kasprowicza brak planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 19 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II nr 21 – sala konferencyjna – parter.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Nowy Rynek i ul. Jana Kasprowicza” do dnia 14 listopada 2013 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 (I piętro).

Oferta winna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (oraz dokumenty potwierdzające te dane tj. kserokopia dowodu osobistego, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa, uchwały wspólników), NIP,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w regulaminie przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oświadczenie o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną,
5. Zaświadczenie o niezaleganiu:
- w podatkach – z Urzędu Skarbowego,
- w podatkach i opłatach samorządowych – z organu gminy,
- w zapłacie zobowiązań – z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
6. Zaświadczenie, że w przeciągu 5-ciu ostatnich lat nie prowadzono postępowań mających na celu określenie wysokości zobowiązań oraz że nie prowadzono za ten okres postępowań egzekucyjnych – w podatkach, opłatach samorządowych i w zakresie zo-bowiązań wobec ZUS-u,
7. Oświadczenie, iż oferent prowadzi co najmniej 5 lat zarejestrowaną działalność gospodarczą na targowiskach, w placówkach handlowych wraz z udokumentowaniem posiadanego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu placówkami handlowymi, targowiskami, przedziału czasowego prowadzenia działalności na targowiskach, w placówkach handlowych ze wskazaniem wszystkich lokalizacji, ilość osób zatrudnionych, wielkości wynajmowanych/zarządzanych powierzchni targowych, roczna wysokość przychodów/kosztów/dochodu z działalności handlowej na targowiskach, ilość stwo-rzonych i utrzymywanych miejsc pracy na obsługiwanych targowiskach,
8. Oferowaną stawkę czynszu miesięcznego, który musi być wyższy od stawki wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
9. Dodatkowe dokumenty: oświadczenia, zaświadczenia referencje potwierdzające prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na targowiskach, w placówkach handlowych, itp.,
10. kopię dowodu wpłaty wadium.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną stawkę czynszu miesięcznego oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej na targowiskach, w placówkach handlowych.

6. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 6.160,00 zł. w tym za teren przy ul.:
- Nowy Rynek 6.000,00 zł.
- Jana Kasprowicza 160,00 zł.
Do stawki czynszu miesięcznego osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
W okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku czynsz miesięczny za teren przy ul. Nowy Rynek podlega obniżeniu o 50%.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Wadium w wysokości 1.000,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 14.11.2013 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy okres rozliczeniowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

8. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami (regulaminem) przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieru-chomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14, telefon 529-82-11, 529-82-15.Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.