Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko ds. obrotu nieruchomo??ciami stanowi?cymi zas??b mieszkaniowy miasta Leszna w Wydziale Gospodarki Nieruchomo??ciami. Wa??ne do dn.07.10.2013 r.

Numer dokumentu: 11/2013
Rok: 2013


URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obrotu nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy miasta Leszna
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie,
f) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w administracji samorządowej lub rządowej,
g) znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali, kodeks cywilny, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, o księgach wieczystych i hipotece, kodeks postępowania administracyjnego, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, o samorządzie gminnym; oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
h) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz wymagane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w administracji samorządowej lub rządowej (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: październik 2013 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. obrotu nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy miasta Leszna w terminie do dnia 07 października 2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2013-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-09-27 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.