Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg pisemny nieograniczony na wydzier??awienie terenu, po??o??onego w Lesznie przy ul. Nowy Rynek z przeznaczeniem pod prowadzenie targowiska ???cznie z terenem przy ul. Jana Kasprowicza pod prowadzenie targowiska przeznaczonego pod handel p??odami rolnymi.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno ul. Nowy Rynek ; Jana Kasprowicza.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:
- ul. Nowy Rynek
część działki 215/1 arkusz mapy 47, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1L/00023018/6 o pow. ca 4673 m2 z przeznaczeniem pod prowadzenie targowiska,
- ul. Jana Kasprowicza (teren położony w Lesznie pod wiaduktem im. gen. Stefana Grota-Roweckiego) części działek 77; 78/1; 79/1 ark. m. 56 o łącznej pow. ca 930 m2 dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych są prowadzone księgi wieczyste KW nr 6327; KW 2177; KW 7859 z przeznaczeniem pod prowadzenie targowiska pod handel płodami rolnymi.

3. Opis nieruchomości: plac targowy przy ul. Nowy Rynek , ul. Jana Kasprowicza.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren przy ul. Nowy Rynek jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A i położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 158Pm/UMW/U i przeznaczony jest pod tereny placów miejskich z towarzyszącymi usługami. Na teren przy ul. Jana Kasprowicza brak planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 8 października 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II nr 21 – sala konferencyjna – parter.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Nowy Rynek i ul. Jana Kasprowicza” do dnia 3 października 2013 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna , Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 (I piętro).

Oferta winna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (oraz dokumenty potwierdzające te dane tj. kserokopia dowodu osobistego, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa, uchwały wspólników),
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w regulaminie przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną stawkę czynszu miesięcznego, który musi być wyższy od stawki wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5. dodatkowe dokumenty: oświadczenie, referencje potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu targowisk, itp.,
6. kopię dowodu wpłaty wadium.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną stawkę czynszu miesięcznego, koncepcję zagospodarowania targowiska oraz doświadczenie w prowadzeniu targowiska.

6. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 7.410,00 zł. w tym za teren przy ul.:
- Nowy Rynek 7.251,00 zł.
- Jana Kasprowicza 159,00 zł.
Do stawki czynszu miesięcznego osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
W okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku czynsz miesięczny za teren przy ul. Nowy Rynek podlega obniżeniu o 50%.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, tj. 75,00 zł..

7. Wadium w wysokości 1.000,00 zł. wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 3.10.2013 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy okres rozliczeniowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

8. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami (regulaminem) przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14, telefon 529-82-11, 529-82-15.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.