Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. wydana zosta??a decyzja o warunkach zabudowy Nr 33/I/2013, dla planowanej budowy wiaty dla numerycznej tokarki podtorowej na potrzeby remontu taboru kolejowego, wraz z infrastruktur? techniczn?, przy ul. Jana Kili??skiego, w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 72, ust. 6, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)
informuję ogół społeczeństwa
poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
 w Biuletynie Informacji Publicznej,
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 w miejscu planowanego przedsięwzięcia,
że w dniu 20.08.2013 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 33/I/2013, dla planowanej budowy wiaty dla numerycznej tokarki podtorowej na potrzeby remontu taboru kolejowego, wraz z infrastrukturą techniczną, przy ul. Jana Kilińskiego, w Lesznie – działka nr ewidenc. 1/34, arkusz m. 7, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 24, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700.


Prezydent Miasta Leszna


Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.