Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej,po??o??onej w Lesznie przy ul.Kasztela??skiej (obr?b Gronowo) -pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn?.

Data publikacji: ----
Termin sk??adania ofert: ----

Prezydent Miasta Leszna ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Kasztelańska (obręb Gronowo).

2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana.

3. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:
Nieruchomość zapisana jest KW nr PO1L/00026175/5 na arkuszu mapy nr 115 i stanowi działkę ewidencyjną numer: 

-  dz.nr 409/8, pow. 806 m2 Cena wywoławcza netto: 95 200,00 zł, wadium: 18 000,00 zł, 
 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XXXVI/427/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.10.2009r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce strukturalnej 27MN i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą i wolnostojącą.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 21 stycznia 2014 r., godz. 11:00, sala konferencyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 14 stycznia 2014 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 20.08.2013r.,03.10.2013r., 26.11.2013r. 
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-08-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-29
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-08-23 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2013-10-18 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.