Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??o??onych w Lesznie, ul.Lniana, Wiejska, Siewna, Rzepakowa (obr?b Strzy??ewice) -pod budownictwo mieszkaniowe.

Data publikacji: ----
Termin sk??adania ofert: ----

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Lniana, Wiejska, Siewna, Rzepakowa (obręb Strzyżewice).

2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane porośnięte trawą, dodatkowo dz.nr 4/10 porośnięta drzewami i krzewami, dz.nr 6/2 porośnięta drzewami owocowymi. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z wyjątkiem drzew i krzewów owocowych.

3. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:
Nieruchomości na arkuszu mapy nr 146 stanowią działki ewidencyjne numer:

1)  dz.nr 4/10, pow.  995 m2 KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 17MN, ul.Lniana         Cena wywoławcza netto: 117 500,00 zł, wadium: 23 000,00 zł, 
2)   dz.nr  6/2, pow. 1 122 m2
KW nr PO1L/00008947/6, przeznaczenie 32MN/U, ul. Wiejska         Cena wywoławcza netto: 112 000,00 zł, wadium: 22 000,00 zł, 
3)   dz.nr  6/12, pow. 1 259 m2
 KW nr PO1L/00008947/6, przeznaczenie 20MN, ul.Wiejska         Cena wywoławcza netto: 125 600,00 zł, wadium: 25 000,00 zł, 
4)   dz.nr  6/13, pow. 1 063 m2
 KW nr PO1L/00008947/6, przeznaczenie 20MN, ul.Siewna         Cena wywoławcza netto: 106 100,00 zł, wadium: 21 000,00 zł, 
5)   dz.nr 535/17, pow. 1 364 m2
KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 47MN/U, ul.Wiejska         Cena wywoławcza netto: 136 000,00 zł, wadium: 27 000,00 zł, 
6)   dz.nr 535/16, pow. 1 187 m2
KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 47MN/U, ul.Rzepakowa         Cena wywoławcza netto: 118 400,00 zł, wadium: 23 100,00 zł, 
7)   dz.nr 535/8, pow. 805 m2
KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 46MN, ul.Rzepakowa         Cena wywoławcza netto: 90 200,00 zł, wadium: 18 000,00 zł, 
8)   dz.nr 535/4, pow. 2 076 m2
KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 45U, ul.Siewna         Cena wywoławcza netto: 226 200,00 zł, wadium: 45 000,00 zł. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XXV/278/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23.10.2008r.) przedmiotowe nieruchomości są położone w jednostce strukturalnej:
– 32MN/U, 47MN/U (dot. dz. nr 6/2, 535/17, 535/16) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z usługami.
– 17MN, 20MN, 46MN (dot. dz. nr 4/10, 6/12, 6/13, 535/8) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
– 45U (dot. dz. nr 535/4) przeznaczonej pod usługi.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 9 października 2013 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 2 października 2013 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-08-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-23
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.