Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - specjalista ds. promocji i informacji (1/2 et.) oraz asystent kierownika projektu (1/2 et.) w Wydziale Promocji i Rozwoju. Wa??ne do dn. 16.08.2013 r. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 10/2013
Rok: 2013

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (ogółem 1 etat)

w związku z realizacją projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w tym:

SPECJALISTA ds. PROMOCJI I INFORMACJI (1/2 etatu) oraz ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU (1/2 etatu)

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,
f) udokumentowane minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów unijnych wraz z oświadczeniami wymaganymi do każdego stanowiska (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do ogłoszenia),
g) udokumentowane doświadczenie we współpracy z mediami wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
h) wymagana znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, zamówieniach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo prasowe, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawo o stowarzyszeniach, o fundacjach, o pomocy społecznej, o kulturze fizycznej oraz zagadnień związanych z realizacją projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) umiejętność redagowania pism, komunikatywność, kreatywność, dokładność i obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
b) zdolności analityczne, łatwość formułowania myśli,
c) znajomość regionalnych i lokalnych mediów oraz metod i technik komunikacji z mediami,
d) znajomość zagadnień związanych z promocją, w tym w zakresie opracowana i zlecania produkcji materiałów promocyjnych i publikacji informacyjnych,
e) znajomość prowadzenia dokumentacji projektowej, przygotowania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy EU,
f) znajomość procedur zarządzania,
g) wiedza w zakresie EFS.

3. Wykonywane zadania:
a) Na stanowisku specjalisty ds. promocji i informacji: pracownik będzie odpowiedzialny za działania promocyjno – informacyjne projektu oraz za administracyjno – biurową obsługę biura projektu. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w załączonym do ogłoszenia opisie stanowiska pracy (załącznik nr 3).
b) Na stanowisku asystent kierownika projektu: pracownik będzie odpowiedzialny za wsparcie kierownika projektu w zakresie realizacji projektu oraz za prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym za przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w załączonym do ogłoszenia opisie stanowiska pracy (załącznik nr 4).

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie,
e) wymagane oświadczenia w zakresie doświadczenia w realizacji projektów unijnych oraz doświadczenia we współpracy z mediami (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) wraz z potwierdzającymi je dokumentami,
f) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl).

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna – Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowiska urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: ½ etatu jako specjalista ds. promocji i informacji oraz ½ etatu jako asystent kierownika projektu,
d) termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2013 r.
e) inne: umowa o pracę na czas określony – od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.01.2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – specjalista ds. promocji i informacji oraz asystent kierownika projektu w terminie do dnia 16 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2013-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-08-05 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.