Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul.Kr??lowej Jadwigi nr 30.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Królowej Jadwigi nr 30

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działki nr 5, 6/1, 6/10 na ark. m. 46 o łącznej powierzchni 0,1333 ha – KW nr PO1L/00012692/4.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, wybudowanym w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 1.301,14 m2, wolnostojącym dwukondygnacyjnym w części jednokondygnacyjnym bez poddasza i podpiwniczenia, składający się z trzech części funkcjonalnych (część dwukondygnacyjna po lokalu gastronomicznym, jednokondygnacyjna po części lokalu gastronomicznego i banku oraz sklep). Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną., centralnego ogrzewania i odgromową. Część gastronomiczna wyposażona w ogrzewanie gazowe etażowe, pozostałe dwie części są podłączone do sieci ciepłowniczej MPEC.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem 135U w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość (poprzez remont, modernizację) w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 1 października 2013 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 1.302.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 260.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 26 września 2013 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

    


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.