Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Zak?tek nr 2.

Data publikacji: ----
Termin sk??adania ofert: 19 wrze??nia 2013r.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Zakątek nr 2.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 41, ark. m. 17 o pow. 0,0342 ha – KW nr PO1L/00002974/2.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie zwartej pełniącym funkcję obiektu mieszkalno-usługowego w skład którego wchodzą 4 mieszkania oraz lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 305,94 m2 w tym powierzchnia lokalu użytkowego 71,97 m2 .
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych tj. parter, I-sze piętro, i poddasze. Przykryty dachem płaskim. Budynek posiada instalację wodna, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, telefoniczną. Stan techniczny średni.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonym symbolem 61MW/U w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków pod nr 872/A, l.dz. Kl.III-880/433/70, decyzją z dnia 07.10.1970r.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania zaleceń konserwatorskich wynikających z pisma Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 15.12.2011r. znak: Po.5173.6367.2.2011 (w szczególności należy przeprowadzić prace osuszające w przyziemiu budynku oraz zastosować odpowiednią izolację, przeprowadzić roboty remontowe przy elewacji budynku: uzupełnić i wzmocnić tynki, zaimpregnować, a w razie potrzeby wzmocnić lub ewentualnie wymienić drewniane elementy więźby dachowej oraz przeprowadzić remont lub wymianę pokrycia dachowego z papy).

Lokale mieszkalne znajdujące się w budynku na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcom lokali mieszkalnych lokale zamienne w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemcy lokali mieszkalnych zobowiązani będą opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokali zamiennych. Do tego czasu warunki i zasady dotychczasowych umów najmu lokali mieszkalnych pozostaną niezmienione.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce rokowań:  Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – ul.Zakątek 2”  do dnia 19 września 2013r. w Urzędzie Miasta Leszna, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie),
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 w dniu 25 września 2013 r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 379.000,00 zł (postąpienie: 3.790,00 zł).
Od ceny nieruchomości uzyskanej w rokowaniach, stanowiącej zabytek, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 10%. Cena za nieruchomość, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej w całości lub w ratach wraz z oprocentowaniem, na czas nie dłuższy niż 10 lat (I rata nie może być niższa od 50% ceny).
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami).

8. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 75.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19 września 2013 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 06.11.2012r., 20.02.2013r., 21.05.2013r.
Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.