Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Leszczy??skich nr 14.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: 21.08.2013

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Leszczyńskich nr 14.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 253, ark. m. 47 o pow. 0,0206 ha – KW nr PO1L/00000995/1.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie zwartej o funkcji mieszkalno-usługowej w skład którego wchodzą: lokal usługowy o p.u. 24,50 m2, lokal mieszkalny nr 1 o p.u. 54,60 m2, lokal mieszkalny nr 2 o p.u. 55,50 m2 oraz skrytka o o p.u. 6,6 m2. Powierzchnia całkowita budynku (wraz z częściami wspólnymi o pow. 61,90 m2) wynosi 203,10 m2. Budynek od strony frontowej o dwóch kondygnacjach nadziemnych plus poddasze oraz jednokondygnacyjna oficyna, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjna, gazową, telefoniczna. Stan techniczny średni.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 127MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość (poprzez remont, modernizację) w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce rokowań: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – ul. Leszczyńskich 14” do dnia 21 sierpnia 2013r. w Urzędzie Miasta Leszna, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie),
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 149.000,00 zł (postąpienie: 1.490,00 zł).

Cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej w całości lub w ratach wraz z oprocentowaniem, na czas nie dłuższy niż 10 lat (I rata nie może być niższa od 50% ceny).
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami).

8. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 29.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 21 sierpnia 2013 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 11.09.2012r., 23.10.2012r., 28.11.2012r., 16.01.2013r., 26.03.2013r., 11.06.2013r.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

   


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.