Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??o??onych w Lesznie przy ul.Kasztela??skiej (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Kasztelańska (obręb Gronowo).

2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane.

3. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:
Nieruchomości zapisane w KW nr PO1L/00026175/5 na arkuszu mapy nr 115, stanowią działki ewidencyjne numer:

1) dz. nr 409/5, pow. 639 m2 - Cena wywoławcza netto: 75.500,00 zł, wadium: 14.000,00 zł - pod zabudowę bliźniaczą,
2) dz. nr 409/6, pow. 669 m2Cena wywoławcza netto: 79.100,00 zł,  wadium: 15.000,00 zł - pod zabudowę bliźniaczą, 
3) dz. nr 409/8, pow. 806 m2Cena wywoławcza netto: 95.200,00 zł, wadium:  18.000,00 zł - pod zabudowę wolnostojącą,
4) dz. nr 409/9, pow. 806 m2Cena wywoławcza netto: 95.200,00 zł, wadium: 19.000,00 zł - pod zabudowę wolnostojacą. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XXXVI/427/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.10.2009r.) przedmiotowe nieruchomości położone są w jednostce strukturalnej 27MN i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą (dz.409/5 i 409/6) i wolnostojącą (dz. 409/8 i 409/9).

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 20 sierpnia 2013 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 14 sierpnia 2013 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.