Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plDyrektor Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji w Lesznie og??asza nab??r na stanowisko g????wnego ksi?gowego


Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( DZ.U.2008r. Nr 223,poz.1458), oraz art. 54ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

Miejsce wykonywania pracy : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
Wymiar etatu : pełen etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4. Nieposzlakowana opinia;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
6. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (znajomość oprogramowania płatnik)
7. Doskonała znajomość zagadnień w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów podatkowych, rozliczeń z ZUS;
8. Dyspozycyjność.

Spełnienie jednego z poniższych warunków:
1. Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
2. Ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
3. Wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
4. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów;

II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych.
2. Znajomość aktów prawnych: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, przepisy o podatkach, przepisy ZUS, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Rozporządzenia Ministra Finansów, a w szczególności:
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
- Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
3. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.
4. Umiejętność obsługi innych programów w zakresie prowadzenia księgowości (w tym pracy biurowej).
5. Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska, wysoka kultura osobista.

III. Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego.
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Prowadzenie sprawozdawczości jednostki.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej jednostki.
4. Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej.
5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
8. Terminowe regulowanie zobowiązań i ściąganie należności.
9. Nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki.
10. Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych.
11. Uzgadnianie obrotu i sald analitycznych i syntetycznych.
12. Dekretowanie i ewidencjonowanie w księgach rachunkowych dokumentów finansowo-księgowych.
13. Wykonywanie budżetu, bieżące analizowanie realizacji z wykonania budżetu i informowanie dyrektora o aktualnym stanie.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
8. Oświadczenie:
a) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
b) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
d) o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz.926 z późn. zm. z 2002r.) dla celów rekrutacji;

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
1. Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko głównego księgowego można składać do dnia 07.06.2013 r. do godziny 14 00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, pok. 207.
2. Sposób składania dokumentów - w zamkniętej kopercie opisanej: „Kandydat na stanowisko głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie”, lub listem poleconym.

VI. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie oraz na stronie internetowej www.mosirleszno.pl
Telefon kontaktowy – 65 520 56 40

Leszno, dnia 16 maja 2013 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie
Andrzej Tomkowiak


Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.