Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z og??oszeniem na: ??Przygotowanie i wydanie drukiem wydawnictw promocyjnych po??udniowo ?? zachodniej Wielkopolski? w ramach projektu pn.: ??Promocja produkt??w turystycznych po??udniowo ?? zachodniej Wielkopolski?.

Data publikacji: 14.05.2013r
Termin sk??adania ofert: --------

PR – IT.271.01.2013                                                                     Leszno, dnia 14 maja 2013 roku 
 
                
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
____________________________________________________________________
 
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: „Przygotowanie i wydanie drukiem wydawnictw promocyjnych południowo – zachodniej Wielkopolski” w ramach projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych południowo – zachodniej Wielkopolski”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 – Leśnik Maciej FORMIND ul. Kościuszki 6/5, 40 – 049 Katowice
 Cena ofertowa: 208.478,85 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 2 – Firma Usługowo Reklamowa „MATI” Krzysztof Nowak
 ul. Krzywa 4, 64 – 100 Leszno
 Cena ofertowa: 200.490,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    W przedmiotowym postępowaniu przetargowym określone zostały następujące kryteria oceny ofert:
1)   Cena – 30 pkt
2)   Ocena jakości graficzno – technicznej przedłożonych projektów – 70 pkt
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów w danym kryterium:
Oferta nr 1
1 – cena = 28,85 pkt                        2 - Ocena jakości graficzno – technicznej = 67,35 pkt
Łączna punktacja = 96,20 pkt
Oferta nr 2
1 – cena = 30,00 pkt                         2 - Ocena jakości graficzno – technicznej = 70,00 pkt
Łączna punktacja = 100,00 pkt
 
3.    W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Firma Usługowo Reklamowa „MATI” Krzysztof Nowak ul. Krzywa 4, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą łączną punktację w kryterium oceny ofert.
 
 
 
 
 

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2013-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.