Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko ds. ewidencji syntetycznej dochod??w bud??etowych i sprawozdawczo??ci w Wydziale Finansowo - Ksi?gowym. Wa??ne do dn. 20 maja 2013 r. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 4/2013
Rok: 2013

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. ewidencji syntetycznej dochodów budżetowych i sprawozdawczości
w Wydziale Finansowo - Księgowym

1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)nieposzlakowana opinia,
e)wykształcenie wyższe ekonomiczne,
f)udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości,
g)znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz rozporządzenia w prawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla jednostek sektora finansów publicznych.

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a)wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe na podbudowie średniego ekonomicznego,
b)doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia rachunkowości budżetowej,
c)komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za ewidencję syntetyczną dochodów budżetowych i sporządzanie sprawozdawczości. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w załączonym do ogłoszenia opisie stanowiska pracy.

4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,
d)kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
e)oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c)wymiar czasu pracy: pełen etat,
d)termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2013 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. ewidencji syntetycznej dochodów budżetowych i sprawozdawczości w terminie do dnia 20 maja 2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Paulina Szulczynska
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2013-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-05-10 wprowadzona przez: 57
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.