Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr XXVII/417/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyj?cia stanowiska o konieczno??ci przygotowania Miejskiej Strategii Rozwi?zywania Problem??w Os??b Starszych ??Seniorzy w Lesznie 2013- 2023?

Numer uchwa??y: 417
Numer sesji: 27
Rok: 2013


Uchwała Nr XXVII/417/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 kwietnia 2013 roku


w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności przygotowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2013- 2023”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1
Rada Miejska Leszna uznaje za konieczne opracowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2013-2023” do dnia 30 listopada 2013 r. Projekt uchwały powinien zostać przekazany do konsultacji społecznych i uzyskać opinię Leszczyńskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Leszna.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXVII/417/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności przygotowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2013- 2023”

Jednym z największych wyzwań, wobec którego obecnie stoi Polska, a w tym także miasto Leszno, jest starzenie się społeczeństwa. Jest to skutek długofalowych procesów demograficznych i społecznych, które obserwujemy w całej Europie. Dlatego rok 2012 został ogłoszony przez UE - Europejskim Rokiem Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Zdrowe i aktywne starzenie się stało się wspólnym wyzwaniem dla Starego Kontynentu.

Z dostępnych informacji demograficznych wynika, że do 2030 roku w Polsce 8,5 mln osób (23,8 % populacji) osiągnie wiek powyżej 65 lat. Demograficzne starzenie się społeczeństwa stanie się trzykrotnie szybsze niż w latach ubiegłych. Równocześnie liczba osób w wieku 0-19 lat spadnie o 40% a o 39% spadnie liczba ludności w wieku 20-34 lat. Liczba osób w wieku powyżej 65 lat i starszych wzrośnie o 74%. Proces starzenia się społeczeństwa przebiega także w takich miastach jak Leszno.

Wydłużanie się życia, spadek dzietności, problemy zdrowotne, dezintegracja osób niepełnosprawnych, wykluczenie społeczne, pogorszenie sytuacji ekonomicznej, samotność, kształcenie ustawiczne, udział w życiu społecznym, zatrudnienie, bariery społeczne i infrastrukturalne – to kilka z zagadnień, które miasto powinno wziąć pod uwagę przygotowując Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie”.

Odpowiedzią samorządu na skutki tych procesów powinno być podjęcie odważnych działań, poprzedzonych diagnozą sytuacji osób starszych w Lesznie oraz skonstruowaniem strategii rozwiązywania tych problemów tak, aby wykorzystać wszystkie miejskie zasoby w celu polepszenia warunków życia tej grupy mieszkańców. Niebagatelnym zadaniem będzie także wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia zawodowego seniorów dla ich samych a także dla rozwoju Leszna. Dlatego Rada Miejska Leszna podejmuje stanowisko w tej sprawie.

Budowanie strategii powinno być procesem uspołecznionym, dlatego w jej opracowaniu powinni uczestniczyć radni, urzędnicy miejscy, naukowcy, pracownicy pomocy społecznej, stowarzyszenia skupiające lub wspierające seniorów, jednostki oświatowe, samorząd uczniowski, i pozostali partnerzy społeczni.

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2013-2023” powinna być rozwinięciem „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie na lata 2010 – 2013” przyjętej Uchwałą nr XXXIX/474/2010 Rady Miejskiej Leszna w dniu 04 lutego 2010 roku.Autor informacji: Klub Radnych PiS
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.