Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pt.: ??Wynajem powierzchni reklamowych na no??nikach outdoorowych dla Miasta Leszna? w ramach projektu pn.: ??Promocja produkt??w turystycznych po??udniowo ?? zachodniej Wielkopolski?.

Data publikacji: 03.04.2013
Termin sk??adania ofert: --------------

PR-IT.271.02.2013                                    Leszno, dnia 03 kwietnia 2013 roku
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pt.: „Wynajem powierzchni reklamowych na nośnikach outdoorowych dla Miasta Leszna” w ramach projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych południowo – zachodniej Wielkopolski”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –   ART MARKETING SYNDICATE S.A
                      ul. Czerska 8/10
                          00 – 732 Warszawa
                          Cena ofertowa: 70.848,50 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 –   Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o.
                        ul. Czardasza 16
                        02 – 169 Warszawa
Cena ofertowa: 110.700,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena, wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
 
Oferta z najniższą ceną
----------------------------            x 100
Oferta z ceną badaną
 
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
 
Oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
 
Oferta Nr 2 otrzymała 64 pkt
 
70.848,50
110.700,00 x 100 = 64 pkt
 
 3. W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: ART MARKETING SYNDICATE S.A, ul. Czerska 8/10, 00 – 732 Warszawa,  którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.