Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Obwieszczenie dot. budowy linii kablowej o??wietlenia drogowego, wraz ze s??upami i oprawami, w ul. Osieckiej

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 7.03.2013 r. wydana została decyzja Nr 4/Ip/2013, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy linii kablowej oświetlenia drogowego, wraz ze słupami i oprawami, w ul. Osieckiej, w Lesznie – inwestycja w granicach działek o nr ewidenc: nr 482, 481/1, arkusz m. 114; nr 20/1, 14, 7/1, 8/1, arkusz m. 24.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 24, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Prezydent Miasta Leszna


Tomasz Malepszy








Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-15
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.