Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? lokalu (by??a ??wietlica szkolna), po??o??onego w Lesznie przy ul.Barbary Jeziorkowskiej 16/1 wraz z oddaniem w u??ytkowanie wieczyste gruntu w udziale 941/29735 cz???ci.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu (była świetlica szkolna), położonego w Lesznie przy ul.Barbary Jeziorkowskiej 16/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 941/29735 części.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Barbary Jeziorkowskiej 16, lokal niemieszkalny nr 1 (była świetlica szkolna).

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu sprzedawany jest udział wynoszący 941/29735 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 941/29735 części w działce nr 238/44 i 239/49 na arkuszu mapy 107 o łącznej powierzchni 0,3963 ha, księga wieczysta nr PO1L/00043184/6. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą nr PO1L/00049045/2.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal niemieszkalny (była świetlica szkolna) o powierzchni użytkowej 94,10 m2, składający się z 3 pomieszczeń użytkowych, 2 pomieszczeń gospodarczych, 2 korytarzy, wiatrołapu, wc (brak pomieszczeń przynależnych). Lokal zlokalizowany jest w suterenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 3-kondygnacyjnym, wybudowanym częściowo w technologii „wielkiej płyty”, elewacja obłożona styropianem, otynkowana, malowana. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną, c.o., c.w.u. Lokal wymaga napraw oraz remontu.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z Uchwałą nr XX/321/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie, nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 37MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami.
Zarząd nad budynkiem wielorodzinnym przy ul. Barbary Jeziorkowskiej 16 sprawuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło”. Nabywca lokalu zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, składającej się z funduszu remontowego, eksploatacyjnego, zaliczki na c.o. oraz do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu. Opłaty roczne w wys. 5% ceny gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok na konto Urzędu Miasta Leszna. Zgodnie z art.73 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stawka opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego gruntu może zostać zmieniona w trybie wypowiedzenia w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości lokalowej. 

5. Termin i miejsce przetargu: 8 stycznia 2014 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych elementów budynku wynosi: 50.000,00 zł
w tym cena ułamkowej części gruntu w udziale 941/29735, co stanowi 19,91% ceny wywoławczej nieruchomości.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej lokalu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena lokalu uzyskana w drodze przetargu plus I opłata z tytułu oddania gruntu w udziale 941/29735 części w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny gruntu ustalonej w drodze licytacji wraz z podatkiem VAT 23% podlega zapłacie przed aktem notarialnym.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 10.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 2 stycznia 2014 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 16.04.2013r., 25.06.2013r.,18.09.2013r., 06.11.2013r.  Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-28
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-03-01 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2013-05-17 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2013-08-16 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2013-10-04 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.