Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko ds. komunikacji spo??ecznej i edukacji ekologicznej w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony ??rodowiska. Wa??ne do dnia 02.03.2013 r. do godz. 15.00.


Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

stanowisko ds. komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej
w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie komunikacji społecznej lub dziennikarstwa,
f) przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z komunikacją społeczną lub dziennikarstwem udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu,
g) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) znajomość problematyki działania jednostek samorządu terytorialnego,
b) dyspozycyjność,
c) umiejętność właściwego organizowania pracy,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) zaangażowanie i kreatywność.


3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opracowywanie informacji i komunikatów dla mediów, prowadzenie edukacji ekologicznej wśród właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców i mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży o sposobach gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz wymagane doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: marzec 2013 r.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w jednostce nie wynosił co najmniej 6 %.

Wymagane dokumenty należy składać w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub pocztą na adres Związku z dopiskiem: Dot. naboru – stanowisko ds. komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej w terminie do dnia 02 marca 2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy również ofert złożonych pocztą).


Aplikacje, które wpłyną do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 65 529-82-19.Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2013-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.