Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony ??rodowiska w Biurze Zwi?zku. Wa??ne do dnia 15.02.2013 r. do godz. 15.00


Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
w Biurze Związku

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub z zakresu ochrony środowiska,
f) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) umiejętność kierowania zespołem ludzi, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
b) doświadczenie zawodowe i znajomość przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
c) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
d) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
e) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel,
f) podstawowa znajomość przepisów warunkujących funkcjonowanie związku,
g) zdolności organizacyjne,
h) samodzielność, kreatywność i dyspozycyjność,
i) posiadanie prawa jazdy kat. B.


3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), realizację zadań związanych z wdrożeniem i obsługą systemu odbierania odpadów komunalnych, prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanie sprawozdań statystycznych i analiz dla potrzeb Związku.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz wymagane doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: luty 2013 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub pocztą na adres Związku
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dot. naboru – kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 15 lutego 2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy również ofert złożonych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 65 529-82-19.
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.