Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plW zwi?zku z prowadzonym post?powaniem o udzielenie zam??wienia publicznego, o warto??ci nieprzekraczaj?cej r??wnowarto??ci 14.000 euro, Miasto Leszno zaprasza do z??o??enia oferty cenowej zam??wienia polegaj?cego na wykonaniu opracowania pn. ??Program ochrony ??rodowiska przed ha??asem dla miasta Leszna?.

Data publikacji: 01.02.2013 r.
Termin sk??adania ofert: 12.02.2013 r.

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych do 14 000 euro


                                                                                                                                                     Leszno, dnia 28.01.2013r.Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000 euroW związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, Miasto Leszno zaprasza do złożenia oferty cenowej zamówienia polegającego na wykonaniu opracowania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna” zwanego dalej Programem.
Na przedmiot zamówienia składa się:
a) pozyskanie danych wejściowych oraz innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia programu, w tym map akustycznych, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego itp.
b) opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem składającego się z następujących części :
- opisowej,
- wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu,
- uzasadnienia zakresu zagadnień
W szczególności Program powinien określać i oceniać :
• emisję hałasu powstającą w związku z eksploatacją : instalacji, zakładów, urządzeń, dróg, linii kolejowych itp.
• hałas powstający w związku z eksploatacją ww. źródeł hałasu przed i po realizacji zadań programu z uwzględnieniem liczby mieszkańców na terenie objętym programem,
• efektywność ekologiczną i ekonomiczną zadań programu we wzajemnym ich powiązaniu.
Program powinien zawierać wszystkie elementy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.10.2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. nr 179 poz. 1498) oraz uwzględniać zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r. poz. 1109).
c) opracowanie streszczenia Programu w języku niespecjalistycznym, zawierającego omówienie wszystkich ważnych aspektów działań przewidywanych w programie, w formie prezentacji graficznych i zestawień danych tabelarycznych.
d) wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko celem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 p. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 12278 ze zm. ) bądź dokonania analizy wpływu na środowisko, zgodnie z art. 49 ww. ustawy – w przypadku stwierdzenia, że dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


2. Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia do 10 maja 2013 r.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane informacje i dane przydatne do
wykonania zamówienia w tym „Mapę akustyczną odcinków dróg krajowych nr 5 i 12
zlokalizowanych na terenie miasta Leszna, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów
rocznie” oraz „Mapę akustyczną dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000
pociągów rocznie opracowaną dla potrzeb programów ochrony środowiska przed hałasem – powiat
grodzki Leszno”.
4. Program ochrony środowiska przed hałasem (w formie kompletnej dokumentacji zawierającej
część opisową i graficzną), Wykonawca przekaże w 5 egzemplarzach, w formie papierowej
i elektronicznej oraz jako uproszczone prezentacje, które będzie można odczytać w programie
MS Power Point lub równoważnym. Pliki graficzne należy przedłożyć w formatach
otwartych np. JPG, PDF lub TIFF.
5. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również zakup wszystkich materiałów
wejściowych i pozyskania wszystkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego
przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę faktury VAT.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji Programu w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu
zamówienia.
9. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i zobowiązuje się w tym okresie do asysty technicznej polegającej na pomocy i konsultacjach w formie telefonicznej lub poczty elektronicznej.
10. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy, dane osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia.
11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, w terminie do 12 lutego 2013 r. do godz. 10:00. Na opakowaniu oferty należy umieścić napis : „Oferta na sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna” .
12. Wykonawca musi posiadać wiedzę, doświadczenie oraz wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia.

Dodatkowych informacji związanych z przedmiotowym postępowaniem udzielają:
Marian Bartkowiak tel. 65 529 81 84
Anna Poloch tel. 65 529 81 85


Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: 54
Opublikowany dnia: 2013-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.