Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul. gen. Jaros??awa D?browskiego 8.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ----

Prezydent Miasta Leszna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 8 (przy zbiegu z ul. Waleriana Wróblewskiego).

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 2, ark. m. 46 o pow. 0,0727 ha – KW nr PO1L/00035699/0.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym. Funkcjonalnie budynek w całości jest przeznaczony na cele mieszkaniowe (6 lokali mieszkalnych, zajmowanych przez najemców). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 442,07 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjna, gazową.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 73UC i stanowi teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej.

Lokale mieszkalne znajdujące się w budynku na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Część gruntu jest wydzierżawiona z przeznaczeniem pod obiekty handlowe. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu i dzierżawy w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego.
Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcom lokali mieszkalnych lokale zamienne lub lokale socjalne w zależności od statusu zajmowanego lokalu w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Najemcy lokali mieszkalnych zobowiązani będą opuścić zajmowane obecnie lokale w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokali zamiennych lub socjalnych. Do tego czasu warunki i zasady dotychczasowych umów najmu lokali mieszkalnych pozostaną niezmienione.
Przez część nieruchomości przebiega sieć energetyczna do znajdującej się w sąsiedztwie stacji transformatorowej. Przy zbyciu nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nabywca zobowiązany będzie w ciągu 4 lat:
– zagospodarować nieruchomości przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 8 (dz. nr 2, ark. m. 46), zgodnie z przedstawioną koncepcją oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– przeprowadzić remont budynku przy ul. Królowej Jadwigi nr 31 (dz. nr 3 ark. m. 46) wg wytycznych Konserwatora Zabytków, zawartych w piśmie znak: WN-4151/4521/2009 z dnia 23.07.2009r.
W przypadku braku zagospodarowania oraz remontu w/w nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 marca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul.gen.Jarosława Dąbrowskiego 8”  do dnia 7 marca 2013 r.  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5) dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem charakterystyki inwestycji, planowanej rozbudowy, itp.,
6) kopię dowodu wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

7. Cena wywoławcza nieruchomości:  1.900.000,00 zł.  Postąpienie: 19.000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami).
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie powiększona o kwotę 600.000,00 zł z tytułu zapewnienia lokali zamiennych lub socjalnych dla lokatorów budynku przez Miasto Leszno i podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 380.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 7 marca 2013 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Termin przeprowadzenia I przetargu: 19.09.2012r.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z warunkami (regulaminem) przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.