Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWPIS DO REJESTRU DZIA?ALNO??CI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPAD??W KOMUNALNYCH OD W?A??CICIELI NIERUCHOMO??CI

Kod nadawany rodzajowi sprawy: GK-O

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Wymagane dokumenty :
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczania opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

,,Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, ze zmianami)".

Oświadczenie o którym mowa powyżej powinno zawierać także:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
• oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia
• podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty :
1. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia :
Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna :
Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami).

Tryb odwoławczy :
Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Wałowa 5, pokój nr 21, tel. (65) 529 82 31
Osoba odpowiedzialna – Paweł Włodarczak


Autor informacji: Pawe?? W??odarczak
Informację wprowadził: 54
Opublikowany dnia: 2012-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.