Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych sprzeda??y lokalu mieszkalnego nr 3, po??o??onego w Lesznie przy ul. 1 Maja nr 92.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Lesznie przy ul. 1 Maja nr 92.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. 1 Maja 92, lokal mieszkalny nr 3.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest udział w częściach wspólnych elementów budynku i prawie własności ułamkowej części gruntu wynoszący 4137/29970 części w działce nr 224/2 na arkuszu mapy 136 o powierzchni 0,0343 ha, księga wieczysta nr PO1L/00031032/9.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,76 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 5,61 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc. Ogrzewanie piecowe. Nieruchomość lokalowa usytuowana jest na piętrze w budynku 2-kondygnacyjnym wybudowanym w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna, nieruchomość położona jest w jednostce B-15MN/U stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej, usługi wolnostojące i wbudowane.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja nr 92 w Lesznie (opłata składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego).

5. Termin i miejsce rokowań: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – mieszkanie przy ul.1 Maja 92/3” do dnia 25 października 2012r. w Urzędzie Miasta Leszna, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie może być niższa niż cena nieruchomości podana w ogłoszeniu o rokowaniach),
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 w dniu 30 października 2012r. o godz. 11:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi: 55.000,00 zł.
Cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej w całości lub w ratach wraz z oprocentowaniem, na czas nie dłuższy niż 10 lat (I rata nie może być niższa od 50% ceny).

7. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 10.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 25 października 2012 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 22.02.2012r., 25.04.2012r., 13.06.2012r., 28.08.2012r.
Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.