Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plIII przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci zabudowanej budynkiem mieszkalno-us??ugowym, po??o??onym w Lesznie przy ul.Zak?tek nr 2.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Zakątek nr 2.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 41, ark. m. 17 o pow. 0,0342 ha – KW nr PO1L/00002974/2.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie zwartej pełniącym funkcję obiektu mieszkalno-usługowego o łącznej powierzchni użytkowej 305,94 m2 w tym powierzchnia lokalu użytkowego 71,97 m2.
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych tj. parter, I-sze piętro, i poddasze. Przykryty dachem płaskim.. Budynek posiada instalację wodna, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, telefoniczną. Stan techniczny średni.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonym symbolem 61MW/U w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków pod nr 872/A, l.dz. Kl.III-880/433/70, decyzją z dnia 07.10.1970r.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania zaleceń konserwatorskich wynikających z pisma Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 15.12.2011r. znak: Po.5173.6367.2.2011 (w szczególności należy przeprowadzić prace osuszające w przyziemiu budynku oraz zastosować odpowiednią izolację, przeprowadzić roboty remontowe przy elewacji budynku: uzupełnić i wzmocnić tynki, zaimpregnować, a w razie potrzeby wzmocnić lub ewentualnie wymienić drewniane elementy więźby dachowej oraz przeprowadzić remont lub wymianę pokrycia dachowego z papy).

Lokale mieszkalne znajdujące się w budynku na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcom lokali mieszkalnych lokale zamienne w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemcy lokali mieszkalnych zobowiązani będą opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokali zamiennych. Do tego czasu warunki i zasady dotychczasowych umów najmu lokali mieszkalnych pozostaną niezmienione.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu:  21 maja 2013 r., godz. 11:00, sala konferencyjna na parterze Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

7. Cena wywoławcza nieruchomości:  699.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami).
Od ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, stanowiącej zabytek, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 10%. Cena za nieruchomość podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 139.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 16 maja 2013 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 06.11.2012r., 20.02.2013r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-09-04 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2012-12-13 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.