Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? lokali mieszkalnych nr 1 i 2, po??o??onych w Lesznie przy ul.Barbary Jeziorkowskiej 36 wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku i prawie w??asno??ci u??amkowej cz???ci gruntu.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności ułamkowej części gruntu.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Barbary Jeziorkowskiej 36, lokal mieszkalny nr 1 i 2.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokali mieszkalnych sprzedawany jest udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, działki nr 240/258 na ark. mapy 107 o powierzchni 0,2852 ha, księga wieczysta nr PO1L/00038025/6.

3. Opis nieruchomości:
1) Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 68,60 m2
wraz z udziałem wynoszącym 686/21840 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz prawie własności gruntu.
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc. Lokal nie posiada przynależnego pomieszczenia gospodarczego. Nabywca lokalu będzie miał możliwość wynajęcia pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w piwnicy budynku od Wspólnoty Mieszkaniowej.

2) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 80,80 m2 wraz z piwnicą o pow. 13,00 m2 oraz udziałem wynoszącym 938/21840 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz prawie własności gruntu.
Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc.

Lokale mieszkalne są położone na parterze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 3-kondygnacyjnym, wybudowanym w technologii „wielkiej płyty”, elewacja obłożona styropianem, otynkowana, malowana. wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną gazową. Stan użytkowy – do remontu.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w strefie III mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej z dominacją zabudowy mieszkaniowej niskiej (do trzech kondygnacji) w zespołach. Dopuszcza się obiekty biurowe, handlowe, rekreacji, zdrowia, opieki społecznej (np. domy rencistów), edukacji, sportu –również terenochłonne.
Obecnie jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący teren przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej składającej się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego.

5. Termin i miejsce przetargu: 3 października 2012 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

6. Cena wywoławcza wraz z udziałem w częściach wspólnych elementów budynku i prawie własności ułamkowej części gruntu dla:

1) lokalu numer 1 wynosi: 134.000,00 zł - wadium: 26.000,00 zł

2) lokalu numer 2 wynosi: 157.000,00 zł - wadium: 31.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 26 września 2012 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-09
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.