Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plIII przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??o??onych w Lesznie przy ul.Ustronie, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Ustronie.

2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, porośnięte samosiejkami krzewów i trawą. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

3. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:

1) dz. nr  1/48 na ark.m. 64 o pow. 974 m2 , KW nr PO1L/00050157/0, przeznaczenie B5MN - cena wywoławcza netto: 100 600,00 zł,  wadium:  20 000,00 zł, 

2) dz. nr  2/17 na ark. m. 65 o pow. 2009 m2 , KW nr  PO1L/00050169/7, przeznaczenie B9MN  - cena wywoławcza netto:  198 200,00 zł, wadium:  39 000,00 zł. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/454/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna i zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Leszno-Zaborowo w rejonie ul. Złotniczej, Chopina i Henrykowskiej, nieruchomości położone są w jednostce B5MN, B9MN i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu:  7 maja 2013 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 2 maja 2013 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 26.09.2012r., 13.11.2012r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-28
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-08-08 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2012-10-10 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.