Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych sprzeda??y lokalu mieszkalnego nr 2a, po??o??onego w Lesznie przy ul.Berwi??skich nr 9.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2a, położonego w Lesznie przy ul. Berwińskich nr 9.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Berwińskich 9, lokal mieszkalny nr 2a

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest udział w częściach wspólnych elementów budynku i prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynoszący 6262/112628 części w działce nr 37/3 na arkuszu mapy 9 o powierzchni 0,3834 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PO1L/00046908/9. Lokal mieszkalny posiada urządzoną księgę wieczystą nr PO1L/00048663/3.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,70 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 13,92 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Ogrzewanie piecowe. Nieruchomość lokalowa usytuowana jest na parterze w budynku 2-kondygnacyjnym wybudowanym w technologii tradycyjnej. Pomieszczenia gospodarcze (pralnia, suszarnia) i komórki lokatorskie zlokalizowane są w piwnicy. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, telefoniczną. Na działce zlokalizowane są mini ogródki użytkowane przez mieszkańców budynku oraz komórki gospodarcze.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7MW i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.

Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Berwińskich 7-9 w Lesznie (opłata składa się z funduszu remontowego, eksploatacyjnego, zaliczki na wywóz nieczystości, zimną wodę i ścieki) oraz do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, płatnej w terminie do 31 marca każdego roku na konto Urzędu Miasta Leszna.

5. Termin i miejsce rokowań: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – ul.Berwińskich 9/2a” do dnia 16 sierpnia 2013r. w Urzędzie Miasta Leszna, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie),
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II nr 21 w dniu 21 sierpnia 2013 r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych elementów budynku i prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynosi: 79.000,00 zł  (postąpienie: 790 zł).

Cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej w całości lub w ratach wraz z oprocentowaniem, na czas nie dłuższy niz 10 lat (I rata nie może być niższa od 50% ceny).

7. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 15.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 16 sierpnia 2013 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów i rokowań: 24.04.2012r., 13.06.2012r., 25.07.2012r., 25.09.2012r., 04.12.2012r., 23.04.2013r. 

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-18
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-08-08 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2012-11-02 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2013-03-22 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.