Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plIII przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, po??o??onym w Lesznie przy ul. Boles??awa Chrobrego nr 50.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego nr 50.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 106/5, ark. m. 17 o pow. 0,0402 ha – KW nr PO1L/00022569/6.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie zwartej pełniącym funkcję obiektu mieszkalnego w skład którego wchodzą: lokal mieszkalny nr 1 o p.u. 31,31 m2 oraz pomieszczenie przynależne o p.u. 2,41 m2, lokal mieszkalny nr 2 o p.u. 35,18 m2 oraz pomieszczenie przynależne o p.u. 2,12 m2, lokal mieszkalny nr 3 o p.u. 29,44 m2 oraz pomieszczenie przynależne o p.u. 1,59 m2, lokal mieszkalny nr 4 o p.u. 56,79 m2 oraz pomieszczenie przynależne o p.u. 1,69 m2, lokal mieszkalny nr 5 o p.u. 46,62 m2 oraz pomieszczenie przynależne o p.u. 1,95 m2. Powierzchnia całkowita budynku (wraz z częściami wspólnymi o pow. 87,14 m2) wynosi 296,24 m2. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych tj. parter, I-sze piętro, i poddasze. Przykryty dachem stromym, nie podpiwniczony. Budynek posiada niezbędne media tj. instalację wodna, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, telefoniczną. Stan techniczny średni.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 78MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.
Lokale mieszkalne znajdujące się w budynku na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcom lokali mieszkalnych lokale zamienne w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemcy lokali mieszkalnych zobowiązani będą opuścić zajmowane obecnie lokale w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokali zamiennych. Warunki i zasady dotychczasowych umów najmu lokali mieszkalnych pozostaną niezmienione (umowy najmu stanowią załącznik do regulaminu przetargu).

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość (poprzez remont, modernizację) w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 22 maja 2013 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 399.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 79.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 16 maja 2013 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 10.10.2012r., 20.12.2012r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

   

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-08-03 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2012-10-25 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.