Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko koordynator projektu w Wydziale Promocji i Rozwoju. Wa??ne do 03.08.2012 r. do godz. 12.00.

Numer dokumentu: 8/2012
Rok: 2012

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

KOORDYNATOR PROJEKTU
„Leszno i Biel – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami” w Wydziale Promocji i Rozwoju na czas realizacji projektu tj. do dnia 30 września 2014 r.

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych,
f) znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie umożliwiającym komunikację ustną i pisemną – znajomość przynajmniej jednego języka z w/w musi być potwierdzona stosownym certyfikatem,
g) przynajmniej 2 – letni staż pracy,
h) kreatywność, samodzielność, motywacja do pracy,
i) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
b) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
c) dyspozycyjność.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za koordynowanie działań wynikających z realizacji Projektu „Leszno i Biel – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know – how pomiędzy partnerami”.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz wymagany staż pracy,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego i angielskiego, w tym stosowny certyfikat,
g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna – Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2012 r.,
e) inne: umowa na czas określony (okres realizacji Projektu), tj. do dnia 30 września 2014 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – koordynator projektu w terminie do dnia 03 sierpnia 2012 r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Pliki do pobrania:

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2012-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-24
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.