Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul.Energetyk??w, przeznaczonej pod us??ugi.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Energetyków.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działka numer 55/40, 53/16 i 57/15 ark. mapy 127 i 129 o łącznej pow. 0,4159 ha, KW nr PO1L/00023018/6, PO1/00031492/1.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona o kształcie zbliżonym do prostokąta. Dojazd drogą nieutwardzoną. Nieruchomość leży w terenie nieuzbrojonym. Działka porośnięta drzewostanem sosnowym. Nabywca nieruchomości dokona wycinki drzewostanu we właściwym okresie na własny koszt pod technicznym nadzorem Nadleśnictwa Karczma Borowa. Drewno pozostanie w dyspozycji państwowego gospodarstwa leśnego.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8U/P i stanowi teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

5. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul.Energetyków” do dnia 1 sierpnia 2012 r. w Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5) dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem charakterystyki inwestycji, planowanej zabudowy, itp.,
6) kopię dowodu wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

6. Cena wywoławcza netto:  337.800,00 zł. Postąpienie: 3.380,00 zł.
Do ceny ustalonej w przetargu doliczony będzie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, obecnie podatek VAT wynosi 23%.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 66.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 1 sierpnia 2012 r.

8. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość zgodnie z przedstawioną koncepcją w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami (regulaminem) przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.