Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul.Wodnej, pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1. Lokalizacja:  Leszno, ul. Wodna (przy zbiegu z ul. 1 Maja).

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 23/9, ark. m. 86 o powierzchni 0,1175 ha – KW nr PO1L/00030703/7.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, wymagająca uporządkowania terenu, porośnięta krzewami przy granicy z ul. 1 Maja oraz dz. nr 23/3. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. W nieruchomości znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej Ø 150 i energetyczna eN oraz dwa słupy energetyczne. Na rzecz właścicieli sieci znajdujących się w nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/454/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna i zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Leszno - Zaborowo w rejonie ul. Złotniczej, Chopina i Henrykowskiej, nieruchomość położona jest w jednostce B3MN i jest przeznaczona pod tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 11 czerwiec 2013 r., godz. 11:00, sala konferencyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru na parterze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

7. Cena wywoławcza netto: 117.000,00 zł plus podatek VAT od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu (wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, obecnie podatek VAT wynosi 23%).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium:  23.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 6 czerwca 2013 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 07.08.2012r., 02.10.2012r., 20.11.2012r., 15.01.2013r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-29
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-07-05 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2012-08-08 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2012-10-19 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2012-11-30 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.