Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYNIKACH POST?POWANIA Dot: Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa sprz?tu elektroniczno-komputerowego i multimedialnego do Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie


OR-A.271.03.2012 Leszno dnia 28 czerwca 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dot: Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa sprzętu elektroniczno-komputerowego i multimedialnego do Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie


1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm), Prowadzący Postępowanie - Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
Oferta Nr 1 - AV Projekt
Adam Borowiecki
Psary Małe ul. Ustronie 4
62-300 Września
Cena ofertowa: 85.550,07 zł brutto ( część II )
Oferta złożona prawidłowo.

Oferta Nr 2 – Centrum Przemysłowo – Usługowe
ZETO Sp. z o.o.
Ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58 – 500 Jelenia Góra
Cena ofertowa: 226.430,93 zł brutto ( część I )
Oferta złożona prawidłowo

Oferta Nr 3 – KOMBIT
Jerzy Spychała
Ul. Oś. Wichrowe Wzgórze 103
61-699 Poznań
Cena ofertowa: 216.789,96 zł brutto ( część I )
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm) oferta została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w swojej ofercie zawarł informację, że jednostka centralna jest wyposażona w 4GB pamięci RAM. Jednakże w uzupełnieniu oferty wskazał model HP6200 o numerze produktu XY101EA, który występuje tylko w wersji z 2GB pamięci RAM.
Z uwagi na to, że Zamawiający wymagał by jednostka centralna posiadała minimum 4GB RAM oferowany model nie spełnia wymagań minimalnych Zamawiającego, a tym samym oferta podlega odrzuceniu.Oferta nr 4 – PHPU ZUBER
Andrzej Zuber
Ul. Krakowska 29c
50-424 Wrocław
Cena Ofertowa: 217.956,00 zł brutto ( część I )
Cena ofertowa: 91.881,00 zł brutto ( część II )
Oferta złożona prawidłowo.

Oferta Nr 5 – – wykonawcy występujący wspólnie
Pro Copy oraz Logitel Sp. z o.o.
Grzegorz Blachowski ul. Dereniowa 4
Ul. J. Rivoliego 5 61-310 Poznań
62-020 Swarzędz
Cena Ofertowa: 232.166,58 zł brutto ( część I )
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2012r Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wykonawca został wykluczony z udziału w przedmiotowym postępowaniu, a złożona oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp uznana została za odrzuconą.
W Rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zastrzegł, że
6.1. „Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6.2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego.”
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 5 czerwca 2012 roku do godz. 9.00. Z informacji uzyskanych od Banku PKO BP SA – prowadzącego rachunek wskazany w SIWZ do wpłaty wadium wynika, że wadium wpłacone przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy w dniu 05.06.2012r o godz. 10.50, a zatem po wyznaczonym terminie składania ofert.

Oferta Nr 6 – VERBICOM S.A.
Ul. Skarbka 36
60-348 Poznań
Cena Ofertowa: 254.731,94 zł brutto ( część I )
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2012r Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wykonawca został wykluczony z udziału w przedmiotowym postępowaniu, a złożona oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp uznana została za odrzuconą.
W Rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zastrzegł, że
6.3. „Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6.4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego.”
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 5 czerwca 2012 roku do godz. 9.00. Z informacji uzyskanych od Banku PKO BP SA – prowadzącego rachunek wskazany w SIWZ do wpłaty wadium wynika, że wadium wpłacone przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy w dniu 05.06.2012r o godz. 10.50, a zatem po wyznaczonym terminie składania ofert.

Oferta Nr 7 – – wykonawcy występujący wspólnie
LOGIN COMPUTER oraz ALEX Sp. Z o.o.
Bogna Han ul. Wrocławska 261
Ul. Leszczyńskich 27 59 – 220 Legnica
64-100 Leszno
Cena Ofertowa: 175.989,00 zł brutto ( część I )
Oferta złożona prawidłowo


2. Z uwagi na fakt, że jedynym kryterium wyboru oferty była cena niepodlegające odrzuceniu oferty otrzymały następująca ilość punktów, przy zastosowaniu wzoru
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
a) Dla I części zamówienia:
- oferta wykonawców występujących wspólnie tj. LOGIN COMPUTER Bogna Han oraz ALEX Sp. z o.o. – 100 pkt – najniższa cena;
- oferta wykonawcy Centrum Przemysłowo – Usługowe ZETO Sp. z o.o. – 77,72 pkt;
- oferta wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber – 80,75 pkt.

b) Dla II części zamówienia
- oferta wykonawcy - AV Projekt Adam Borowiecki - 100 pkt – najniższa cena;
- oferta wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber – 93,10 pkt.

3. W związku z powyższym za najkorzystniejsze uznane zostały oferty:
- wykonawców występujących wspólnie tj. LOGIN COMPUTER Bogna Han oraz ALEX Sp. z o.o dla I części zamówienia
- wykonawcy AV Projekt Adam Borowiecki dla II części zamówienia
Umowy na realizację zamówienia zawarte zostaną nie wcześniej niż po upływie 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia.Autor informacji: Krzysztof Kurpisz - tel: 065 529 82 20
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.