Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na wydzier??awienie terenu, po??o??onego w Lesznie przy ul. Jana Matejki z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu, położonego w Lesznie przy ul. Jana Matejki.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o pow. ca 700 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 129/27 arkusz mapy 47, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1L/00001251/1, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 450,00 zł.
Do stawki czynszu miesięcznego osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna al. Jana Pawła II nr 21 – sala konferencyjna – parter.

Przedmiotowy teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna.
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszno nie-ruchomość jest położona w strefie II – mieszkalnictwo – usługi, intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, uzupełniona terenami ogólnie dostępnej zieleni urządzonej. Wyklucza się lokalizację obiektów produkcyjnych, handlu hurtowego, baz, składów i magazynów, uciążliwego rzemiosła.
W dniu 5 kwietnia 2012 r. Rada Miejska Leszna podjęła Uchwałę nr XVII/247/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A, który wejdzie w życie z dniem 2 lipca 2012 r.

Wadium w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 11 lipca 2012 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14, telefon 529-82-11, 529-82-15.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.