Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plDyrektor Szko??y Podstawowej Nr 10 w Lesznie og??asza nab??r na stanowisko G????wnego Ksi?gowego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Lesznie


Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( DZ.U.2008r. Nr 223,poz.1458), oraz art. 54ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

Miejsce wykonywania pracy : Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lesznie
Wymiar etatu : 1/1 etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4. Nieposzlakowana opinia ;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
6. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (znajomość oprogramowania Qwark, płatnik)
7. Doskonała znajomość zagadnień w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów podatkowych, naliczania płac;
8. Dyspozycyjność.

Spełnienie jednego z poniższych warunków:
1. Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
2. Ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
3. Wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
4. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów;

II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych.
2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej ( Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ZUS,Ustawa o Pracownikach Samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych).
3. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.
4. Umiejętność obsługi innych programów w zakresie prowadzenie księgowości (w tym pracy biurowej).
5. Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska, wysoka kultura osobista.

III. Zakres obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego.
1. Prowadzenie rachunkowości placówki.
2. Prowadzenie sprawozdawczości jednostki budżetowej.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły.
4. Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej.
5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
8. Terminowe regulowanie zobowiązań i ściąganie należności.
9. Nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki.
10. Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych.
11. Uzgadnianie obrotu i sald analitycznych i syntetycznych.
12. Dekretowanie i ewidencjonowanie w księgach rachunkowych dokumentów finansowo-księgowych.
13. Wykonywanie budżetu, bieżące analizowanie realizacji z wykonania budżetu i informowanie dyrektora o aktualnym stanie.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
7. Zaświadczenie lekarskie o baraku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
8. Referencje dotychczasowych pracodawców.
9. Oświadczenie:
a) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
b) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
d) o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz.926 z późn. zm. z 2002r.) dla celów rekrutacji;

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
1. Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 25 czerwca 2012r. do godziny 15 00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lesznie ul. Jagiellońska 7
2. Sposób składania dokumentów - w zamkniętej kopercie opisanej: „Kandydat na stanowisko Głównego Księgowego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lesznie”, lub listem poleconym.

VI. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Lesznie oraz na stronie internetowej www.sp10leszno.edupage.org
Telefon kontaktowy – 65 520 40 08Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lesznie
mgr Janina Dmowska


Autor informacji: Janina Dmowska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2012-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.