Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy ma??ogabarytowej stacji transformatorowej, sieci kablowych SN i nn w ul. Gronowska 41 do ul. My??liwska

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że z wniosku Pełnomocnika p. Janura Wiesław, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej, sieci kablowych SN i nn w ul. Gronowska 41 do ul. Myśliwska ( dz. nr ewid. 251/4) oraz przebudowie linii napowietrznej nn.
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Prze-strzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 27 w godz. 7.30 - 15.30 , w terminie 14 dni od dnia ukazania sie niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.