Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o przetargu nieograniczonym na: ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych dla potrzeb ustalenia op??aty adiacenckiej z tytu??u pobudowania urz?dze?? infrastruktury technicznej, je??eli w zasi?gu oddzia??ywania zadania inwestycyjnego znajduje si? powy??ej 10 nieruchomo??ci?.

Data publikacji: 26.04.2012r.
Termin sk??adania ofert: 14.05.2012r.

Zamawiajacy - Miasto Leszno, prowadzący postepowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 26 kwietnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 133914–2012 oraz w siedzibie Zamawiającego, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się powyżej 10 nieruchomości”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Jolanta Jankowiak - tel. 65/529 82 11, Mirosława Rzepecka - tel. 65/529 82 12.Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.