Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZesp???? Szk???? Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - REFERENT


Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
 64-100 Leszno, ul. 1 Maja 1  tel. 65 529 94 30


Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy: referent

Wymiar etatu: w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno.

I. Wymagania niezbędne:

 

1.    Wykształcenie, co najmniej średnie ekonomiczne.

2.    Znajomość obsługi programów komputerowych: Płatnik – rozliczenia ZUS, obsługa baz danych.

3.    Obsługa urządzeń biurowych.

4.    Znajomość rachunkowości, przepisów płacowych, przepisów ZUS, przepisów podatkowych.

5.    Brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

6.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

7.    Oświadczenie kandydata o niekaralności.

II. Wymagane umiejętności:

1.    Komunikatywność, kreatywność, operatywność.

2.    Umiejętność pracy w zespole.

3.    Sumienność, systematyczność, odpowiedzialność.

4.    Umiejętność posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, płac, ubezpieczeń społecznych.

5.    Umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów.

6.    Odpowiedzialność za realizację zadań: terminowość, sumienność, dokładność.

 

III. Zakres podstawowych czynności dla stanowiska:

Ø  Realizacja zadań w zakresie naliczania składek na FUS z tytułu umów o pracę, umów zleceń.

Ø  Rozliczanie i ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, urlopów macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych.

Ø  Sporządzanie raportów imiennych ZUS RMUA dla osób ubezpieczonych.

Ø  Wystawianie zaświadczeń do ZUS (dot. zatrudnienia, wynagrodzenia itp.).

IV. Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys (CV), list motywacyjny.

2.    Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).

3.    Kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (świadectwo, dyplom), inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

4.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

6.    Kopie świadectw pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

17 maja 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Dziale Kadr w godz. od 900 do 1400 lub pocztą adres: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

ul. 1 Maja 1, 64-100 LESZNO. Koperta powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy - referent”.

 

 

Inne informacje:

1.    Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

2.    Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

3.    Oferty osób nie zakwalifikowanych mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, po upływie tego terminu ulegają zniszczeniu.

4.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSR-B w Lesznie. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5.    Wyboru kandydata na stanowisko referenta w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6.    Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065-529 94 30.Autor informacji: Szymon Tabert
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.