Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr VII/255/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie okre??lenia szczeg????owych warunk??w umorzenia w ca??o??ci lub w cz???ci ???cznie z odsetkami, odroczenia terminu p??atno??ci, roz??o??enia na raty oraz odst?powania od ustalenia op??aty za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej.

Numer uchwa??y: 255
Numer sesji: 17
Rok: 2012Uchwała Nr VII/255/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.) oraz z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
§ 2.
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1. ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.);
2. dziecko – dziecko umieszczone: w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
3. piecza zastępcza – opiekę nad dzieckiem w formie rodzinnej lub instytucjonalnej organizowaną przez powiat;
4. opłata – opłatę miesięczną ponoszoną przez osobę zobowiązaną w wysokości określonej w art. 193 ust. 1 ustawy;
5. osoba zobowiązana – rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej lub osobę dysponującą dochodem dziecka;
6. decyzja – wyrażone na piśmie oświadczenie woli uprawnionego organu do umorzenia opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
7. dochód osoby zobowiązanej – suma miesięcznych dochodów osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca w którym został złożony wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
§ 3.
Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka pozostającego w pieczy zastępczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
§ 4.
Podstawą wydania decyzji o umorzeniu opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest sytuacja osobista, materialna i dochodowa rodziców dziecka pozostającego w pieczy zastępczej.
§ 5.
Przy ustalaniu sytuacji osobistej i materialnej rodziców dziecka pozostającego w pieczy zastępczej niezależnie od ich dochodu, bierze się pod uwagę następujące okoliczności:

1. utrzymywanie się rodziców ze świadczeń pomocy społecznej;
2. pobyt rodziców w placówkach pomocy społecznej;
3. pobyt małoletnich rodziców w pieczy zastępczej;
4. ubezwłasnowolnienie rodziców;
5. niepełnoletność rodziców;
6. osadzenie rodziców w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
7. pobyt rodziców w zakładach leczniczych;
8. uzależnienia;
9. bezradność życiową;
10. bezrobocie;
11. orzeczoną niepełnosprawność;
12. długotrwałą chorobę udokumentowaną stosownym zaświadczeniem lekarskim;
13. straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, śmierć członka rodziny;
14. utrzymywanie się rodziców z pracy sezonowej lub dorywczej;
15. ponoszenie przez rodziców opłat za innych członków rodziny przebywających w domu pomocy społecznej lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę;
16. wychowywanie dzieci przez rodzica samotnego;
17. realizowanie obowiązku alimentacyjnego na podstawie orzeczenia sądu lub dobrowolnego zobowiązania do uiszczania alimentów,
18. inne ważne przyczyny uzasadniające umorzenie opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
§ 6.
Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziców bierze się pod uwagę dochód uzyskany z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o umorzenie opłaty w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
§ 7.
Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami może nastąpić z urzędu w przypadku, gdy:
1. osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty zmarła;
2. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
3. nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej.
§ 8.
1. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami może nastąpić także na wniosek osoby zobowiązanej.
2. We wniosku należy podać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.
§ 9.
Odstąpienie od ustalenia opłaty lub umorzenie opłaty w całości łącznie z odsetkami, może nastąpić, jeżeli dochód rodzica samotnie gospodarującego nie przekracza kwoty 477,00 zł lub dochód na osobę w rodzinie rodziców dziecka nie przekracza kwoty 351,00 zł oraz jeżeli zaistniały podstawy do odstąpienia lub umorzenia opłaty wskazane w § 5 i § 6 uchwały.
§ 10.
Odstąpić od ustalenia opłaty można na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§ 11.
Odstąpienie od ustalenia opłaty w części lub umorzenie opłaty w części łącznie z odsetkami, może nastąpić, gdy:
Lp. Procent dochodu
wskazanego w § 9 Wysokość procentowego odstąpienia od odpłatności rodziców ustalony od wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
1 Powyżej 100% do 150% 95%
2 Powyżej 150% do 200% 90%
3 Powyżej 200% do 250% 85%
4 Powyżej 250% do 300% 80%
5 Powyżej 300% do 350% 60%
6 Powyżej 350% do 400% 40%
7 Powyżej 400% do 450% 20%
8 Powyżej 450% 0%

Lp. Procent dochodu
wskazanego w § 9 Wysokość procentowego odstąpienia od odpłatności rodziców ustalony od wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
1 Powyżej 100% do 150% 98%
2 Powyżej 150% do 200% 95%
3 Powyżej 200% do 250% 90%
4 Powyżej 250% do 300% 85%
5 Powyżej 300% do 350% 70%
6 Powyżej 350% do 400% 50%
7 Powyżej 400% do 450% 40%
8 Powyżej 450% do 500% 20%
9 Powyżej 500% do 550% 10%
10 Powyżej 550% 0%

oraz jeżeli zaistniały podstawy do odstąpienia lub umorzenia opłaty, wskazane w § 5 i § 6 uchwały.
§ 12.
Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.
§ 13.

1. Na wniosek osoby zobowiązanej, biorąc pod uwagę jej możliwości płatnicze, można:
1) rozłożyć opłatę na raty;
2) odroczyć termin płatności całości lub części opłaty.
2. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty udziela się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku.
3. Od opłat w stosunku, do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.
4. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 15.
Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXV/271/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz
2) Uchwała Nr XXV/272/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

§ 16.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/255/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Do zadań własnych powiatu określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy określenie w drodze uchwały, szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty rodzicom, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na rodziców obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej. Za ponoszenie tej opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.
Ponieważ nie wszyscy rodzice, ze względu na swoją sytuację materialną, dochodową, zdrowotną itp., będą mogli ponosić tę odpłatność, ustawodawca przewidział zastosowanie wobec nich ulg takich jak: umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty bądź też odstępowanie od ustalania opłaty.
W związku z tym konieczne było stworzenie jasnych zasad określających możliwości zastosowania powyższych ulg. Zasady te precyzują, jakie warunki muszą być spełnione by móc przyznać określone ulgi. Natomiast zbiór tych szczegółowych warunków, zasad został zapisany w niniejszej Uchwale.


Opracował:
MOPR Leszno
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.