Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - Naczelnik Wydzia??u Promocji i Rozwoju. Wa??ne do dn. 20 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 5/2012
Rok: 2012

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

Informujemy, że w miesiącu marcu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)nieposzlakowana opinia,
e)co najmniej 5 letni staż pracy,
f)wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych lub społecznych,
g)znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie umożliwiającym komunikację ustną i pisemną (znajomość przynajmniej jednego języka musi być potwierdzona stosownym certyfikatem),
h)doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, potwierdzone oświadczeniem kandydata,
i)pisemna koncepcja dotycząca funkcjonowania Wydziału Promocji i Rozwoju (3 strony A4),
j)bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a)doświadczenie na pokrewnych stanowiskach związanych z promocją i rozwojem,
b)doświadczenie w kierowaniu zespołem,
c)komunikatywność, kreatywność, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizacją zadań dotyczących rozwoju miasta, współpracy z zagranicą, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności lokalnej gospodarki oraz promocji miasta.

4.Wymagane dokumenty:
a)pisemna koncepcja dotycząca funkcjonowania Wydziału Promocji i Rozwoju,
b)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
c)list motywacyjny,
d)życiorys /CV/,
e)kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
f)kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego i angielskiego, w tym stosowny certyfikat,
g)kserokopia dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
h)oświadczenie kandydata dotyczące doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,
i)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
j)oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
k)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno,
b)rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,
c)wymiar czasu pracy: pełen etat,
d)termin rozpoczęcia pracy: maj 2012 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Paulina Szulczynska
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2012-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-04-05 wprowadzona przez: 57
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.