Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Nab??r w Szkole Podstawowej nr 1 W Lesznie Aleje Zygmunta Krasi??skiego na stanowisko referenta ds. p??ac


 

Nabór w Szkole Podstawowej nr 1 W Lesznie Aleje Zygmunta Krasińskiego na stanowisko referenta ds. płac

1.Praca – referent ds. płac   Szkoła Podstawowa nr 1 w    Lesznie,  ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy referent ds. płac ½  et.

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie, mile widziane ekonomiczne,
b) biegła znajomość obsługi komputera, obsługa programu płacowego
c) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności.

3. Wymagania pożądane:

a) wykształcenie ekonomiczne

4. Zakres wykonywanych zadań:

a) obsługa programu płacowego  dotyczącego sporządzenia list płac z uwzględnieniem prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia, chorobowego, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, archiwizowanie danych.
b)sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników
c) sporządzanie PIT-ów dla pracowników
d) obsługa programu „Płatnik” dotyczącego sporządzania i wysyłania do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, rejestracji pracowników (członków ich rodzin) podejmujących pracę oraz wyrejestrowywanie osób kończących zatrudnienie (przejście na rentę, emeryturę, wygaśnięcie umowy)
e)przygotowanie rachunków do zapłaty.

5. Opis szczegółowy w/w stanowiska pracy można uzyskać Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie pod numerem telefonu: 65 529 91 28.

6. Wnioski przystępujących kandydatów do konkursu powinny zawierać:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)dokument poświadczający wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty o    posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności,
e) adres i telefon kontaktowy,
f)pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2002.Nr101 poz. 926. ze zm) oraz ustawę z dn. 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych  (Dz.21 listopada 2008r  Nr 223 poz. 1458 ze zmianami).

7. Termin i miejsce składania dokumentów.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie   od dnia ogłoszenia konkursu do dnia  20 kwietnia 2012 r.
w Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie ul. Aleja Zygmunta Krasińskiego 2,
sekretariat, I piętro,
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:
„Konkurs na stanowisko referenta ds. płac”, z imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem składającego ofertę.

Wszystkie aplikacje, które wpłyną po określonym terminie do Szkoły Podstawowej nr 1
w Lesznie nie będą rozpatrzone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
www.bip.leszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
 Szkoły Podstawowej nr 1.
Dokumenty nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lesznie  zastrzega sobie zatrudnienie wybranego /nej kandydata/tki na okres próbny, a następnie na czas określony, nieokreślony.

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Ludomira Powidzka



Autor informacji: Ludomira Powidzka
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-05
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.